Good Practices en Projecten Digitalisering


MediaWise 

Click F1 en Defence for Childeren hebben MediaWise ontwikkeld om justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorgPlusinstellingen te helpen om de achterstand in het aanleren van 21st Century Skills in te halen en de jongeren nog beter voor te kunnen bereiden op hun terugkeer naar de samenleving.  

MediaWise biedt jongeren en professionals  een aanvullende leeromgeving en een digitaal platform die aansluiten op het onderwijs- en vrijetijdsbestedingsprogramma in de instelling. Via MediaWise leren jongeren welke kennis en vaardigheden ze nodig hebben en hoe ze deze in hun dagelijks leven kunnen toepassen. MediaWise leert jongeren om te gaan met dat wat de moderne maatschappij van hen vraagt. Dit geeft hen een betere kans om na vertrek uit de instelling alsnog hun plek in de maatschappij te vinden en een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Het project wordt door de initiatiefnemers samen met de jongeren en de professionals ingericht.

Meer info, vind je hier
Real life project

Het Real Life project is een innovatief project dat "serious gaming" en "virtual reality" gebruikt om te werken aan skills die in de 21ste eeuw nodig zijn om een plekje op de arbeidsmarkt te vinden, voor zij die aan de rand van de maatschappij staan. Het trainen van vaardigheden in een veilige en virtuele omgeving moet gedetineerden helpen bij het functioneren in de realiteit en het versterken van hun gevoel voor initiatief.

Meer info vind je hier.
Internet for Inmates (IFI) (Noorwegen)

IFI werd ontworpen om op een beveiligde en gecontroleerde manier internet aan gedetineerden aan te bieden, met het oog op formeel en informeel onderwijs.

Ontstaansgrond 

- Gedetineerden in Noorwegen hebben het recht op educatie

- ICT is een belangrijk en geïntegreerd deel van educatie

- Tegemoet komen aan het recht op evenwaardige educatie als in de buitenwereld

Structuur IFI

Er bestaan 2 veiligheidsregimes binnen de Noorse gevangenissen: de hoogbeveiligde gevangenen en de iets minder beveiligde gevangenen. Deze 2 veiligheidsregimes worden geïntegreerd binnen de werking van IFI. De websites worden opgedeeld in categorieën (bv. educatie, ngo’s, werk, huisvesting etc.). Per categorie worden er een reeks websites ter beschikking gesteld die de gedetineerde kan raadplegen.

Werking IFI

Naargelang het veiligheidsregime waarin de gedetineerde zich bevindt, heeft die toegang tot meer of minder categorieën van websites. Gevangenen binnen het hoogste veiligheidsregime hebben toegang tot 20 categorieën. Gevangenen binnen het lagere veiligheidsregime hebben toegang tot ongeveer 40 categorieën, waaronder communicatiemogelijkheden met de buitenwereld.

Sociale reïntegratie en leren

De websites worden aangeboden met oog op zowel formeel als informeel leren en sociale reïntegratie. Zo kunnen gedetineerden vertaalsites raadplegen en kranten lezen in verschillende talen en uit verschillende landen. Op die manier worden ook buitenlandse gevangenen betrokken. Gedetineerden in een lager veiligheidsregime kunnen bovendien toegang krijgen tot leerplatformen van scholen buiten de gevangenis waarop ze kunnen communiceren met de leerkracht, taken kunnen uploaden, discussies kunnen voeren en examens kunnen maken.

Gedetineerden kunnen ook websites bezoeken om een job of huis te vinden, busuren te raadplegen voor hun vertrek uit de gevangenis, studeren voor het theoretisch deel van het autorijbewijs, etc. 

IFI probeert de gedetineerde te helpen om een ‘e-citizen’ te worden.

Multimedia en emoties in de gevangenis

De magie van Digital Storytelling, een relaas van Paulien Caeyers, Maks vzw.

Vier groepen namen in het voorjaar van 2019 deel aan het project ‘Digital Storytelling met kansengroepen’ van Maks vzw en De Rode Antraciet, gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting, waaronder sans-papiers, mensen in armoede (in de stad en op het platteland) en vrouwelijke gedetineerden uit de gevangenis van Berkendael.

Wat deze mensen met elkaar gemeen hebben, is dat ze vaak uit de boot vallen in het maatschappelijk debat. Digital Storytelling geeft kansengroepen een stem. Want iedereen heeft een verhaal te vertellen.

Digital Storytelling?

Een Digital Story is een filmpje van twee à drie minuten, waarin de maker zijn mening of een persoonlijk verhaal vertelt. Een goed verhaal heeft niet meer nodig dan stilstaande beelden en je eigen, verhalende stem. Geluid, muziek en tekst zijn optioneel. Afhankelijk van de doelgroep en de context, verlopen de workshops meestal als volgt:

Het thema verkennen;

  • de vraag: peilen naar één specifiek moment
  • de Story Circle
  • beelden: een storyboard maken
  • beelden: tekenen, internet, foto’s van lego-poppetjes
  • de stem inspreken
  • monteren
  • het toonmoment
  • de evaluatie

Digital Storytelling is een therapeutische en pedagogisch verantwoorde methodiek, ontwikkeld door Joe Lambert. Het is een zeer toegankelijke tool om na te denken over – soms gevoelige – onderwerpen. We creëren een veilige omgeving waarin deelnemers kunnen discussiëren, leren meevoelen met andere meningen en waarin hun verhaal tot stand komt. Wanneer je er een Digital Story van maakt, verplicht je jezelf dieper te graven: de essentie van de bijzaken te onderscheiden, diepere betekenislagen in het visuele te steken… Je ordent en gebruikt je onderbewustzijn. Dat werkt vaak zelfs therapeutisch. Veel deelnemers verwerven tijdens de workshops bovendien hun eerste digitale vaardigheden.

Op zoek naar positieve verhalen

De gedetineerden nieuwsgierig maken naar Digital Storytelling was niet zo moeilijk: tijdens de eerste sessie tekenden vijftien vrouwen present in de gevangenis van Vorst, Berkendael. Het thema ‘mijn talent’ kozen we met opzet. Er wordt hen al vaak genoeg gevraagd om over de verdrietige kant van hun leven te praten. We gingen op zoek naar positieve verhalen, met toch genoeg ruimte voor diepgang.

Deelnemen aan een Story Circle is sowieso niet evident: je moet jezelf een stukje blootgeven, een vertrouwensband opbouwen met mensen die je niet kent, een persoonlijk verhaal vormgeven… In de gevangenis, waar vaak weinig of geen plaats is voor emoties, is dat nog moeilijker. Maar ondanks de verschillende moedertalen (Frans, Engels, Nederlands, Spaans…) werd er geduldig en met veel respect naar elkaar geluisterd. Er kwamen vijftien sterke verhalen tot stand.

Niet alle verhalen uit de Story Circle schopten het uiteindelijk tot Digital Story. Door stakingen, last minute planningswijzigingen (bezoek, werk, psycholoog) etc. was er veel uitval. Vijf deelneemsters hebben aan alle sessies deelgenomen, en vier van hen maakten een Digital Story. Maar cijfers zijn geen referentie voor het slagen van dit project. Ook de deelnemers zonder eindproduct hebben dieper moeten graven, nieuwe vrienden gemaakt, en eerste stappen gezet richting mediawijsheid.

Buiten de gevangenis

‘Wie gaat mijn film te zien krijgen? En gebeurt dat anoniem?’ De deelneemsters waren erg op hun privacy gesteld. Omdat Digital Storytelling draait om het groeps- en inhoudelijke proces, lieten we hen de keuze om hun Digital Story’s al dan niet met de wereld te delen. Geen van de deelneemsters wilde haar video tonen. Daar liggen nog extra kansen waar we bij een eventueel vervolg van dit project sterker op willen inzetten. Een Digital Story is immers een mogelijkheid om op een positieve manier in contact te komen met de wereld buiten de gevangenis.

Toch benieuwd naar enkele resultaten? Bekijk dan de Digital Story’s van het project ‘Schokgolf’, https://vimeo.com/113717079 , of  het album van ‘I have a dream’, een project dat Maks vzw en De Rode Antraciet enkele jaren geleden op poten zetten in de gevangenis van Sint-Gillis, in het kader van het Prison Art Project, voor de expositie 'Ongezien' in OPEK Leuven: https://vimeo.com/showcase/2588953 .

Applaus en tranen

Digital Storytelling is hard werken, maar na een tijdje wordt het ook gewoon een gezellige ontmoeting met een hechte groep. Het afscheid kwam dichterbij, dus daardoor was de sfeer bij aanvang van de laatste sessie een beetje droevig. Gelukkig deed de magie van het toonmoment zoals altijd haar werk. De sfeer veranderde steeds meer in dankbaarheid en ontlading. Applaus en tranen na elke video: we waren trots op onszelf en op elkaar. Bovendien was er taart. Naast ruimte voor emoties is ook dat een zeldzaamheid in de gevangenis.


PrisonCloud 

"Verbinding tussen detentie en de maatschappij"

PrisonCloud is een flexibel ICT platform gemaakt voor de beveiligde distributie van content en diensten voor gedetineerden. PrisonCloud is ontworpen door ebo-enterprises in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Justitie in België. Dit in overeenstemming met de missie van het Justitie Departement: op een veilige en duurzame manier de gedetineerden naar een succesvolle re-integratie in de maatschappij helpen met een individuele en positieve benadering. 

Zo zijn de drie voornaamste doelen van PrisonCloud: 

1. het verhogen van de veiligheid 

2. de werkdruk herverdelen

3. re-integratie en versterken van de accountability

Dit wordt verwezenlijkt door de introductie van moderne technologie in de gemeenschappelijke ruimtes en soms zelfs tot in de individuele cellen. Het biedt de mogelijkheid aan de gedetineerde en de penitentiaire inrichting -organisatie om de digitale wereld te verkennen zonder op beveiliging in te boeten. 

Het kan diensten voorzien aan gedetineerden op maat, op elk tijdstip, in ieder toegelaten lokaal binnen de penitentiaire inrichting. Met de verschillende diensten beschikbaar gesteld op PrisonCloud kan aan de gedetineerden in principe het volledige spectrum van werk over opleiding tot ontspanning, gezondheid, financiën en juridisch kader aangeboden worden. De strafinrichting beslist wat er voor wie open gesteld wordt.

Momenteel wordt er met PrisonCloud gewerkt in de gevangenissen van Beveren, Leuze-en-Hainaut, Marche-en-Famenne en de FPC's van Gent en Antwerpen.

Hoe Prison Cloud 2.0 werkt en wat de mogelijkheden zijn, vind je terug in deze brochure.
Free to Code

Het ontwikkelen van persoonlijke skills en een bijdrage tot sociale verandering

Free to Code is een Erasmus+project waarin actoren uit verschillende landen (België, Roemenië, Griekenland, Portugal en Italië) de handen in elkaar slaan. De opzet van deze samenwerking: het inzetten van digitale skills en programmeren voor persoonlijke ontwikkeling die de Europese gevangenen kan helpen bij hun re-integratie en hen nieuwe expertise geeft en kansen op de arbeidsmarkt. Hiervoor wil het project een innovatief training-programma ontwikkelen, met extra aandacht voor probleem-oplossend werken.

Het project streeft ernaar een interactief mutifunctioneel platform voor volwasseneneducatie in programmeren te ontwikkelen, specifiek voor kwetsbare en achtergestelde doelgroepen, zoals gedetineerden. Met de nodige aandacht voor het valideren van informele skills die doorheen het leerproces worden verworven. Via Free to Code wil men ook good practices uitwisselen met de partners om uiteindelijk te komen tot een meer efficiënte dienstverlening naar (ex-)gedetineerden toe en een bijdrage tot verandering op maatschappelijk vlak.

Bevraging van de doelgroep

In de verschillende deelnemende landen werden gedetineerden (123) en ex-gedetineerden (25) bevraagd over programmeren en het volgen van een opleiding hierin. Van de bevraagden had 40% secundair onderwijs gevolgd, 34% ging enkel naar de basisschool. Hieruit kwam naar voor dat 55% van hen nooit in contact gekomen was met programmeren, 61% geïnteresseerd was om deel te nemen in Free to Code en 44% zag programmeren als iets wat hen op de arbeidsmarkt zou kunnen helpen.

Meer info over Free to Code vind je op de website en in deze flyer.


BLEEP

Introductie

Volgens de ‘desistance’-theorie vormt elk individu een sociale band met de samenleving. Deze sociale band bestaat uit de mate waarin iemand zich betrokken voelt bij sociale doelen, een inspanning levert om deze doelen te bereiken, gelooft in de waarde van deze doelen en is in staat om legale middelen te gebruiken om deze doelen te bereiken. Hoe zwakker deze sociale band is, hoe groter de kans dat mensen de neiging hebben om een criminele levensstijl te leiden. 

Veel mensen die uit de gevangenis komen, hebben grote moeite met het re-integreren in de samenleving. Gemiddeld komt meer dan 60% van de ex-gedetineerden binnen 2 jaar opnieuw in aanraking met criminele activiteiten. De belangrijkste factor voor het mislukken van re-integratie lijkt het gebrek aan zinvolle dagelijkse activiteiten te zijn. Dit is bij voorkeur betaald werk, maar het kan ook een andere dagactiviteit zijn, zoals onderwijs. 

BLEEP richt zich op het levenslange leerproces. Onderwijs voor gevangenen is nog steeds een probleem in veel landen, hoe ermee om te gaan, zelfs definiëren wat onderwijs eigenlijk betekent. Voor veel leerkrachten in de gevangenis is de realiteit dat het vooral gericht is op formeel onderwijs in het formele kader. Daarnaast krijgen gevangenen de mogelijkheid om creatieve workshops te volgen, maar dit is vooral bedoeld om tijd te besteden aan vaardigheden, meer dan het oefenen van levensvaardigheden. In de meeste Europese gevangenissen wordt zelden informeel leren aan gevangenen aangeboden binnen een formeel kader. Idealiter zou de scheiding tussen onderwijs en re-integratie niet nodig zijn. Omdat als een persoon zichzelf ontwikkelt en meer leert, hij/zij beter voorbereid zal zijn op de samenleving. 

Met BLEEP willen we het educatieve en re-integratieve leerproces voor volwassen gevangenen integreren via een gemengde leeromgeving, online en offline. De BLEEP-activiteiten zullen op basis van blended learning-aanpak positieve effecten hebben op de ontwikkeling van digitale vaardigheden van (ex-)gevangenen die geïsoleerd zijn van technologische state-of-the-art verbeteringen en de praktische hulpmiddelen. We zullen ook hetzelfde doen voor personeel in de gevangenis, zoals leraren, mentoren, maatschappelijk werkers, psychologen, re-integratie coaches, die vaak hetzelfde soort leerkader nodig hebben. BLEEP versterkt de bestaande digitale leeromgevingen in alle partnerlanden en past tegelijkertijd bij het niveau van digitaal werken in de verschillende landen. 

Voornaamste doelen van BLEEP zijn vijf intellectual outputs 

Intellectual Output 1: Onderzoek

Een rapport om de vraag te beantwoorden: ‘Hoe kunnen we een innovatieve, op Europa gerichte, gemengde leeromgeving creëren waarin het leerproces van een individu van binnenuit tot buiten de gevangenis kan worden gevolgd?

Intellectual Output 2: Learners journey: inside-out

Deze output creëert een reis van de leerling over het onderwijs- en reïntegratiesysteem binnen en buiten de gevangenis met het doel dat elke (ex-) gevangene zich kan ontwikkelen en eigenaar kan worden van zijn eigen leerplan. 

Intellectual Output 3: BLEEP Platform

Een blended leeromgeving (een online platform/website) die in veel verschillende situaties kan worden aangepast en toegepast. Deze is ontworpen als een hulpmiddel waarin niet-formeel leren, het persoonlijke leren van de deelnemer wordt gestimuleerd via machine learning. Intellectual 

Output 4: Facilitators journey: inside-out

Deze output heeft als doel dat alle personeelsleden (ex-) gevangenen kunnen begeleiden in hun leerproces, maar ook zichzelf kunnen ontwikkelen in een persoonlijk leerplan. Intellectual 

Output 5: Beleidsaanbeveling

Een beleidsnota met concrete aanbevelingen die ook specifiek zijn voor elk land 
{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x