DECREET BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE HULP- EN DIENSVERLENING AAN GEDETINEERDEN (8 MAART 2013)

In dit decreet hebben de visie van het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en de structuren voor de uitvoering ervan een decretale basis gekregen.

De doelstellingen van de hulp- en dienstverlening luiden in dit decreet als volgt:

  • de zelfontplooiing van de gedetineerde stimuleren
  • het sociale, relationele en psychische evenwicht van de gedetineerde herstellen
  • de negatieve gevolgen voor de gedetineerde en zijn directe sociale omgeving, veroorzaakt door en tijdens de detentie, beperken
  • de integratie en participatie in de samenleving na de detentieperiode bevorderen
  • een proces van herstel tussen dader, slachtoffer en samenleving stimuleren
  • de kans op herval beperken

De Vlaamse Regering dient bij haar aantreden in het kader van dit decreet een strategisch plan voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden uit te werken dat de volledige legislatuur overspant. Krachtens dit decreet wordt op Vlaams niveau een gemengde commissie (voorheen Vlaamse stuurgroep hulp- en dienstverlening aan gedetineerden) opgericht die advies verleent aan Vlaamse Regering over dit plan en er de uitvoering van opvolgt.

Op lokaal niveau dient op basis van dit strategisch plan een actieplan uitgewerkt te worden. Hiertoe wordt in elke gevangenis een beleidsteam samengesteld. Dit beleidsteam bestaat uit de beleidscoördinator (voorheen beleidsmedewerker) van de Vlaamse Gemeenschap en vertegenwoordigers van de Vlaamse partners actief in de gevangenis. Daarnaast wordt in elke gevangenis een coördinatieteam opgericht dat instaat voor de dagelijkse opvolging en uitvoering van het actieplan.

Krachtens het decreet wordt in elke gevangenis voorzien in de volgende opdrachten/functies:

  • beleidscoördinatie: coördinatie van het beleid in overleg met de gevangenisdirectie en de partners 
  • trajectbegeleiding: onthaal, vraagverheldering, doorverwijzing en opstellen van een individueel hulp- en dienstverleningsplan op maat van de gedetineerde 
  • ondersteuning: faciliteren van de praktische organisatie van de hulp- en dienstverlening

Verder worden in dit decreet bepalingen opgenomen betreffende gegevens- en informatie-uitwisseling tussen de partners.

 

Je kan het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (8 maart 2013) hier lezen. 


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x