Digitalisering van leren in detentie

CENTRAAL THEMA : DIGITALISERING

Klasbak wil de aandacht vestigen op het belang van leren in detentie. Want inzetten op leren in gevangenissen loont! Amerikaans onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat formeel onderwijs leidt tot 43% minder kans op recidive. Er is reeds een lange weg afgelegd, onder meer in het formele volwassenenonderwijs. Toch blijven er belangrijke elementen ontbreken om educatie in de gevangenis succesvol te maken. Eén van die elementen is digitalisering. Terwijl er buiten de muren volop wordt ingezet op digitale geletterdheid en digitale inclusie van kansengroepen, blijven gedetineerden hiervan uitgesloten. Een spijtige zaak aangezien digitale inclusie leerkansen betekent en een stap in de richting van rehabilitatie en integratie.

WETTELIJKE KADER

Het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (2013):

  • hiermee verankert de Vlaamse Regering de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden structureel binnen haar beleidsvoering
  • versterkt ze de samenwerking tussen de verschillende betrokken beleidsdomeinen
  • moet men komen tot een integrale beleidsplanning, -uitvoering en -evaluatie ( voorziet daarom o.a. in de opmaak van een strategisch plan per legislatuur)
  • 6 doelstellingen met een duidelijke focus op re-integratie in de samenleving en het vormen van de brug tussen binnen en buiten:  de zelfontplooiing van de gedetineerde stimuleren; het sociale, relationele en psychische evenwicht van de gedetineerde herstellen; de negatieve gevolgen voor de gedetineerde en zijn omgeving veroorzaakt door en tijdens detentie beperken; de integratie en participatie in de samenleving na de detentieperiode bevorderen; een proces van herstel tussen dader, slachtoffer en samenleving stimuleren en de kans op herval beperken

ENKELE ARGUMENTEN VOOR HET DICHTEN VAN DE DIGITALE KLOOF

  • geeft gedetineerden de kans om contacten te leggen met potentiële werknemers, technische vaardigheden te verwerven of huisvestingsproblemen op te lossen
  • biedt de opportuniteit om op directe wijze familiebanden te onderhouden via sociale media of telecommunicatiemiddelen 
  • digitale vaardigheden van gedetineerden stimuleren 
  • het gebruik van media in detentie draagt bij tot het ‘empoweren’ van gedetineerden, het ontwikkelen of versterken van een identiteit en het ontwikkelen van zelfrespect in een denigrerende context

(bron: Van Steenbergen, J. (2016-2017). ICT in detentie: Prison Cloud als brug tussen gevangenis en samenleving. Masterproef Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. )

GOOD PRACTICES EN PROJECTEN

Good practices en projecten rond digitalisering van leren in detentie, vind je op deze pagina.

Bundel en brochure vanuit Klasbak vzw.

ONDERZOEK EN RELEVANTE PUBLICATIES

Onderzoek en relevante publicaties met betrekking tot digitalisering binnen de muren, vind je op deze pagina.

RELEVANTE STAGES, BACHELOR- EN MASTERPROEVEN

De betreffende info vind je via deze link.

STAND VAN ZAKEN IN HET FORMEEL ONDERWIJS AAN GEDETINEERDEN (mid 2019)

Overzicht van de stand van zaken op het vlak van digitalisering in het onderwijs in detentie.


Digitalisering van leren in detentie

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x