Liesbeth Naessens verkent de mogelijkheden van een logistieke opleiding via werkplekleren in de gevangenis

In de meest recente editie van Fatik onderzocht Liesbeth Naessens (lector en onderzoeker “Sociaal Werk” Odisee hogeschool) of het aanbieden van een logistieke opleiding in de gevangenis via werkplekleren een realistische optie is. Enkele extracten.

Onderwijs in de gevangenis

Onderwijs is voor mensen in de gevangenis een recht (Art. 76 Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, B.S. 1 februari 2005) en noodzakelijk gezien het gegeven dat velen onder hen laagopgeleid zijn. Het onderwijs in de gevangenissen wordt ingericht door de Centra voor Basiseducatie (CBE) en de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO). De Centra voor Basiseducatie zijn voornamelijk gericht op het aanleren en verbeteren van basiscompetenties die het functioneren en participeren in de samenleving kunnen verhogen. De Centra voor Volwassenenonderwijs voorzien in het secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs. Op die wijze kunnen mensen in de gevangenis een studiebewijs halen, zich bijscholen, hun talenkennis vergroten of hun persoonlijke ontplooiing bevorderen. Concreet betekent dit dat naast een diversiteit aan cursussen (taal, informatica, ...) ook beroepsopleidingen worden aangeboden. Het aanbod verschilt van gevangenis tot gevangenis, al naar gelang de eigenheid van de instelling (overzicht te vinden op www.vocvo.be).

Gevangenisarbeid als leeromgeving

Veel van de mensen in detentie kenmerken zich echter niet enkel door een lage scholingsgraad, vaak hebben ze reeds voor hun detentie een kwetsbare relatie met de arbeidsmarkt. Gevangenisarbeid heeft het potentieel om mensen positief te laten deelnemen aan zinvolle activiteiten in de gevangenis. Hierbij kan men ervaring opdoen, competenties, vaardigheden en een arbeidsattitude aanleren. Echter, veel werk dat in de gevangenissen uitgevoerd wordt, sluit niet aan bij de arbeidsmarkt buiten de gevangenismuren. Er moet dus een betere aansluiting zijn tussen enerzijds de jobs die binnen in de gevangenis gebeuren en anderzijds skills en jobmogelijkheden buiten de gevangenis.

Ten tweede wordt het werk dat mensen in de gevangenis doen bijzonder weinig gevalideerd. Zelfs Zelfs indien mensen jarenlang werken in de gevangenis, kan men omwille van het gebrek aan certificatie niet aantonen (enkele good practices niet in rekening genomen) dat men een bepaalde ervaring heeft opgedaan, dat men over een werkattitude beschikt, dat men kan samenwerken, … Ten slotte worden werkplekken in de gevangenis, zoals de keuken, schoonmaak, groendienst of technische dienst, nog weinig gebruikt als leeromgeving, dit ondanks het feit dat elke gevangenis deze werkplekken heeft. Het zijn de ideale plaatsen waar gedetineerden verworven kennis en vaardigheden aan de praktijk kunnen toetsen. Indien er een sterke link is tussen werk en opleiding in de gevangenis, kunnen mensen de theoretische kennis uit de klas in de praktijk omzetten in de werkplaatsen van de gevangenis.

Wat met de logistiek?

Er wordt al geëxperimenteerd met werkplekleren in de Vlaamse gevangenissen (bv. het proberen te koppelen van een opleiding aan het werk dat men verricht in de gevangenis). Dit gebeurde echter tot op heden niet op vlak van logistieke opleidingen zoals bijvoorbeeld een opleiding tot magazijnier. Dit is eerder verrassend aangezien de gevangenissen grote instituten zijn waarbij vermoedelijk nogal wat logistieke taken opgenomen worden.

Gezien de beslotenheid van de gevangeniscontext richten wij ons in dit project op wat er in de gevangenis zelf mogelijk is. Concreet betekent dit dat we voor dit onderzoek vertrokken zijn vanuit het werk dat gebeurt in de werkhuizen van de gevangenis van Leuven-Centraal. Een aantal functies die daar verricht worden, leunen dicht aan bij logistieke jobs. Voorbeelden hiervan zijn het bijhouden van de (beperkte) stock en de controle van het inkomende materiaal. Afhankelijk van het werkhuis wordt dit werk momenteel opgenomen door beambten of gedetineerden. Naast de werkhuizen zijn er ook op andere plaatsen in de gevangenis magazijnen waar er sprake is van voorraadbeheer: de keuken, de huisdiensten (bad), de wasserij, het voedingsmagazijn, het onderhoudsmagazijn, de schrijnwerkerij, ... Het zichtbaar maken van die logistieke taken en bijgevolg opwaarderen biedt potentieel zowel voor de mensen in de gevangenis als voor de beambten.

Relevante opleidingen

Indien we ervan uitgaan dat er logistieke taken gebeuren in de gevangenis dienen we na te gaan welke logistieke opleiding relevant kan zijn binnen een gevangeniscontext. We focussen voor de opleiding op het aanbod van de Centra voor Volwassenonderwijs gezien zij een belangrijke partner zijn in het cursusaanbod in de gevangenissen. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) biedt buiten de muren verschillende logistieke opleidingen aan, maar binnen de gevangenis heeft de VDAB enkel een aanbod van arbeidstrajectbepaling en –begeleiding. In het volwassenenonderwijs in het studiegebied logistiek en verkoop voorzien de Centra voor Volwassenenonderwijs volgende opleidingen die haalbaar lijken in een gevangeniscontext: contactcentermedewerker, magazijnmedewerker en transport/logistiek medewerker.

In de gevangenis van Beveren zijn reeds een aantal gedetineerden tewerkgesteld in een callcenter. Een gecertificeerde opleiding tot contactcentermedewerker voorzien in de betrokken gevangenis kan een meerwaarde betekenen. Gezien de realiteit van de gevangenis lijkt ook het aanbieden van een opleiding medewerker magazijnier een opportuniteit te zijn. Het is een korte opleiding wat betekent dat deze volledig in detentie kan afgerond worden en het leunt aan bij een aantal logistieke taken die in de gevangenis gebeuren. Indien we kijken naar de tewerkstellingsmogelijkheden voor deze profielen op de arbeidsmarkt, dan stellen we vast dat er nood is aan mensen met dergelijk profiel.

Aanpak onderzoek

We toetsen bij werkveldpartners af in hoeverre het mogelijk is om dergelijke opleiding te voorzien in de gevangenis van Leuven-Centraal. We interviewden hiervoor verschillende stakeholders omtrent hun visie met betrekking tot het organiseren van dergelijke logistieke opleidingen. In totaal werden 11 respondenten bevraagd: Cellmade, onderwijscoördinator, Groep Intro, basiseducatie, beambten uit de werkhuizen, GTB, VDAB en gevangenisdirectie. De zinvolheid van dergelijke opleidingen werd bevraagd, zo ook de randvoorwaarden nodig voor de implementatie. Inzake de randvoorwaarden wordt er stilgestaan bij de screening van potentiële kandidaten, de begeleiding op de werkvloer, de evaluatie van de opleiding en het aantal cursisten. Ten slotte belichten we de nood aan het creëren van een draagvlak voor deze opleiding en de nood aan intensieve samenwerking die dergelijke initiatieven met zich meebrengen.

De belangrijkste voorwaarde om dergelijke opleiding te implementeren is het creëren van een draagvlak. Dergelijk initiatief vraagt ondersteuning en investering van heel wat actoren. Indien niet alle actoren de meerwaarde van die opleiding inzien, dan heeft het weinig kans op slagen. Ten eerste moet de directie van de gevangenis en Cellmade, die verantwoordelijk is voor het organiseren van werk in de werkhuizen, het project steunen. Tevens moeten de onderwijsverstrekkers bereid zijn om dit aanbod te voorzien. De beambten op de werkvloer moeten van bij de start betrokken worden bij het uitwerken van dergelijke opleiding. Ten slotte moeten ook de verschillende hulpverlenende actoren goed ingelicht worden, bv. PSD, JWW, opleidingsverstrekkers, VDAB, ... Zij zullen immers een belangrijke rol spelen in de toeleiding. Ten slotte staan we stil bij de mogelijkheid tot continuering na de opleiding. Het betreft een korte opleiding zonder de mogelijkheid tot het behalen van een attest voor het rijden met een heftruck (behalen attest nu enkel mogelijk in de gevangenis Ruiselede).

Tot slot

De voornaamste insteek van dit project was om na te gaan hoe het werk dat momenteel gebeurt in de gevangenissen kan gevalideerd worden. Uit onze analyse blijkt dat een opleiding tot medewerker magazijnier zeker potentieel heeft in de gevangenissen. Heel wat taken die nu reeds door de zogenaamde dienders verricht worden, stemt overeen met het werk van een magazijnier. Dit opwaarderen door er een opleiding aan te koppelen is een meerwaarde voor de toekomst van de gedetineerde. Tevens biedt het de opportuniteit om de huidige manier van werken in de gevangenissen op logistiek vlak te optimaliseren. Daarin zit ongetwijfeld de winst voor de gevangenis en de beambten.

Toch is het niet vanzelfsprekend om deze opleiding in te richten in de gevangenis. Enkele heikele punten kwamen duidelijk naar voor in de bevraging van de stakeholders. Ten eerste is er de begeleiding. Een tweede spanning is het gebruik van computers met een internettoegang. In de opleiding is dit voorzien om bijvoorbeeld bestellingen te doen. Dit is vandaag onmogelijk in de gevangenis en is een beperking waar we momenteel niet om heen kunnen. Ten slotte werden vragen gesteld bij het aantal cursisten en de hoeveelheid aan logistieke taken die er mogelijk zijn binnen de gevangenis.

Tot slot, alle betrokken actoren moeten bereid zijn om dergelijk project te ondersteunen en hierin te investeren. Elk nieuw initiatief vraagt een zeker veranderingsproces en een intensieve samenwerking tussen verschillende actoren van justitie (beambten, directie) en de Vlaamse gemeenschap (bv. de opleidingsverstrekkers). Indien men de gevangenisarbeid wil opwaarderen en dit wil koppelen aan een opleiding, strekt het zeker tot aanbeveling om in de verschillende gevangenissen na te gaan wat de mogelijkheden zijn om dergelijke opleiding via werkplekleren aan te bieden.


Het volledige artikel "Een logistieke opleiding via werkplekleren in de gevangenis: een opportuniteit of een illusie?" is te vinden in het tijdschrift Fatik editie okt-nov-dec 2019, p.24-30.

Overige artikels in deze editie:

Editoriaal: Besparen op welzijn, hoe (w)arm is Vlaanderen? (Luc Robbert)

Artikels:

Naar sterktegerichte, multidisciplinaire strategieën voor personen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten hebben gepleegd. (Ciska Wittouck , Natalie Aga , Sara Rowaert , Sofie Van Roeyen , Kurt Audenaert , Wouter Vanderplasschen , Stijn Vandevelde , Freya Vander Laenen & Tom Vander Beken)

Beleving van het verblijf in de re-entrywoning als stap tussen detentie en integratie in de maatschappij (Sieglinde Verkindere & Gwen Herkes)

Interview: Fatik interviewt de nieuwe Centrale Toezichtsraad (An-Sofie Vanhouche & Olivia Nederlandt)


Voor meer info over Fatik, uitgegeven door de Liga voor Mensenrechten, klik hier.

Liesbeth Naessens verkent de mogelijkheden van een logistieke opleiding via werkplekleren in de gevangenis

Meet Miet! Lid van Klasbak en lesgeeftster in de gevangenis van Antwerpen

Interview (4 februari 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerste gedetineerden leggen mondeling examen voor de examencommissie af via Skype

Vocvo, FOD Justitie en Koning Boudewijnstichting

Lees meer keyboard_arrow_right

"Je voelt je weer mens": transitiehuis voor gevangenen half jaar open, eerste deelnemer weer vrij

VRT NWS 18 februari

Lees meer keyboard_arrow_right

Schaf de gevangenissen af

debat in Nachtwacht (Canvas, 15 feb 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

40 jaar Panopticon, tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk

Een terugblik

Lees meer keyboard_arrow_right

'Prison officers need people skills'

artikel ICPA (International Corrections & Prisons Association) 10/01/2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Vorming - Wat met detentieschade?! Vraag advies aan een ervaringsdeskundige

9 maart, van 13u30 tot 16u30 in Gent (WEVO, TAO, De Link)

Lees meer keyboard_arrow_right

Hier is Amber, de nieuwe stagiair van Klasbak

Lees meer keyboard_arrow_right

Dag van de zorg: bezoek FPC Gent of FPC Antwerpen

15 maart 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Vrijwilligers gezocht voor creatief atelier en de gevangenisbibliotheek (Leuven-Hulp en Leuven-Centraal)

De Rode Antraciet

Lees meer keyboard_arrow_right

Hoe kunnen we voorspellen of daders van seksueel geweld hervallen?

artikel Sociaal.net (10 feb 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Leerloopbaancoaches project Learning Inside Out 2.0

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Achter de feiten op Radio 1. Over het leven in de gevangenis tijdens staking.

Herbeluister hier

Lees meer keyboard_arrow_right

Dag van de leraren die les geven in de gevangenis. Delen van praktijken en materialen.

Verslag en oproep!

Lees meer keyboard_arrow_right

Nieuwsbrief Europris

januari 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Vrijwilliger gezocht voor creatief atelier in de gevangenis van Ruiselede!

CAW Noord-West-Vlaanderen

Lees meer keyboard_arrow_right

De gevangenis kan een kans zijn om mensen met een zorgbehoefte te helpen

artikel uit weliswaar.be (Welzijns- en gezondheidsmagazine Vlaanderen)

Lees meer keyboard_arrow_right

Beleidsnota Justitie en Handhaving (2019-2024), ingediend door bevoegd Minister Zuhal Demir

Enkele extracten met het oog op re-integratie en het voorkomen van recidive

Lees meer keyboard_arrow_right

Café Prison

agenda voorjaar regio Dendermonde

Lees meer keyboard_arrow_right

"Sloop die muren van de gevangenis"

Ine Goovaerts is als CAW-medewerker trajectbegeleider van gedetineerden. Een getuigenis. (Sociaal.net)

Lees meer keyboard_arrow_right

Minder agressie in gevangenis door soepeler regime

Nederlands onderzoek door Tilburg University en de Universiteit Leiden (Nos.nl)

Lees meer keyboard_arrow_right

De wanhoop van de archivaris: het archief van de Brusselse gevangenissen

artikel uit VVBAD Meta nummer 2019/9

Lees meer keyboard_arrow_right

Proclamatie “Samen leren in detentie” in de gevangenis van Beveren (19 december 2019)

Hoe samen leren in de gevangenis zijn vruchten afwerpt

Lees meer keyboard_arrow_right

Dag van de leraren bij gedetineerden

Di. 21/01/2020, 9u30-16u (Schaarbeek)

Lees meer keyboard_arrow_right

Onderwijscoördinatoren gezocht voor de gevangenis van Ieper en Merksplas

Vacatures Vocvo

Lees meer keyboard_arrow_right

'Je les kunnen volgen en examen doen is een recht. Ook in de gevangenis'

Opiniestuk Klasbak op Knack.be

Lees meer keyboard_arrow_right

De uitdagingen van een leraar ICT in de gevangenis

Een gesprek met Layla, leerkracht ICT voor CVO Antwerpen in de gevangenis van Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Prisoner's Active Citizenship

Het eindevaluatierapport en de toolkit zijn er!

Lees meer keyboard_arrow_right

European Organisation of Prison and Correctional Services (EUROPRIS)

Newsletter November

Lees meer keyboard_arrow_right

Gedetineerden over hun gevangenisbibliotheek

META NUMMER 2019/9 van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie

Lees meer keyboard_arrow_right

Een kamer voor jezelf – poëzieproject in Sint-Gillis

Toonmoment van de geïllustreerde poëziebundel, gemaakt door gedetineerden in Sint-Gillis

Lees meer keyboard_arrow_right

Studiedag 40 jaar Panopticon en Maklu Uitgevers

donderdag 6 februari 2020, Universiteit Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerstejaarsstudenten Sociaal Werk en leercentrum Agora zetten zich in voor Klasbak als goede doel

De Warmste Week komt eraan!

Lees meer keyboard_arrow_right

Samen lezen met gedetineerden

Het Lezerscollectief (extract uit Nieuwsbrief Nov/Dec )

Lees meer keyboard_arrow_right

Introductiecursus 'Samen werken in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden': donderdag 6 en vrijdag 7 februari

Programma en inschrijven

Lees meer keyboard_arrow_right

Politici, vergeet de gevangenissen niet!

opiniestuk van Hans Claus (vzw De Huizen en gevangenisdirecteur in Oudenaarde ) in dewereldmorgen.be (2 december 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Jongeren aan zet in nieuw jeugddelinquentierecht

artikel Soicaal.net (2 dec 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Review of European Prison Education Policy and Council of Europe Recommendation (89) 12 on Education in Prison

Report on the reviewing of the original recommendations and the impact of developments of the last three decades

Lees meer keyboard_arrow_right

Correctional Research Symposium 2020

Call for Papers and Registration!

Lees meer keyboard_arrow_right

Fred Klee, ex-gedetineerde en performer, over boekhouden, Radio Cachot en meer op Radio 1 (Interne Keuken)

Herbeluister hier

Lees meer keyboard_arrow_right

studienamiddag ‘Tewerkstellingstraject vanuit detentie en sociale economie’.

5 december, Technologiecampus Gent

Lees meer keyboard_arrow_right

10 jaar hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen. En dat mag gevierd worden!

Een relaas van deze viering op 7 november in de Pianofabriek (St-Gillis)

Lees meer keyboard_arrow_right

Project Supervisor gezocht voor 'Sports in prison, a plan for the future'

Vacature De Rode Antraciet voor Erasmus+ project

Lees meer keyboard_arrow_right

Diner ten voordele van Music for Life

19 december in Penitentiair School Centrum Hoogstraten

Lees meer keyboard_arrow_right

‘De onzichtbare slachtoffers van het strafrechtssysteem’

Een onderzoek naar de rechten van kinderen van gedetineerden in Nederland in het licht van het internationale kinder- en mensenrechtenkader

Lees meer keyboard_arrow_right

Introductietweedaagse in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

WEVO-vorming op 6 en 7 februari 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Gedetineerden schrijven brieven voor Amnesty International

Schrijf jij mee?

Lees meer keyboard_arrow_right

Het Finse antwoord op het digitale vraagstuk in de gevangeniscontext

Smart Prison Project

Lees meer keyboard_arrow_right

Werkgroep digitalisering

Deelnemen?!

Lees meer keyboard_arrow_right

Een herstelgerichte stad, een herstelgerichte samenleving?

Trefdag georganiseerd door Moderator vzw en Leuven Restorative City op 21 november

Lees meer keyboard_arrow_right

Café Touché voor de warmste week

7 december, Treck Hostel Gent

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak, goede doel met de warmste week

Nieuwsbrief Warmste week

Lees meer keyboard_arrow_right

15 jaar Educatie Achter Buitenlandse Tralies (Eabt)

“Voor ieder probleem bestaat er een oplossing.” (Frans Lemmers, vrijwilliger-directeur Eabt)

Lees meer keyboard_arrow_right

Wegwijs in detentie

Startdag nieuwe leraren in de gevangenis, een verslag

Lees meer keyboard_arrow_right

Poëzieweek in de gevangenis van Sint-Gillis

Van 4 tot en met 10 november leveren de gedetineerden hun bijdrages voor een geïllustreerde poëziebundel

Lees meer keyboard_arrow_right

5 chickens are worth more than 3 psychologists

Verslag Europris Real Estate Workshop

Lees meer keyboard_arrow_right

Leerloopbaanbegeleiding in de gevangenis

Verslag studiedag Learning Inside Out (LIO)

Lees meer keyboard_arrow_right

Radio Cachot

Voorstelling van het boek in combi met de theatervoorstelling op 9 november in CC Muze Heusden-Zolder

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerste prijs De Huizen gaat naar de minister van Justitie Koen Geens

Erkenning voor een persoon of organisatie die bijdraagt tot kleinschalige, gedifferentieerde detentie in en met de buurt

Lees meer keyboard_arrow_right

Free to Code: programmeren in de gevangenis

European Coding week (5-20 oktober 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Learning Inside Out: hoe ervaarden de gedetineerden dit project rond leertrajectbegeleiding?

Een kwalitatief onderzoek in het kader van een masterproef

Lees meer keyboard_arrow_right

Stadsarchief Leuven mee gedigitaliseerd door Leuvense gedetineerde vrijwilligers

Itinera Nova Project

Lees meer keyboard_arrow_right

Leraren achter tralies. "Eigenlijk zou de gevangenis een school moeten zijn"

artikel uit Informeel - informatiemagazine van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen artikel uit informeel

Lees meer keyboard_arrow_right

Criminologisch leesvoer

De nieuwste publicaties van Boom criminologie

Lees meer keyboard_arrow_right

Back on track

Intensieve begeleiding op maat, o.a. voor jonge uitstromers uit detentie

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Gevangen geboren’

Na het boek het toneelstuk

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Ik droom ervan terug naar school te gaan’

‘Gevangen geboren. Het waargebeurde verhaal van een geïnterneerde.' Renée en Ann Driessen schreven een boek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beyond the wall

Autumn 2019 Edition

Lees meer keyboard_arrow_right

Eurocrim meets UNIVER.CITY

Panel rond prison education

Lees meer keyboard_arrow_right

Nooit meer doodstraf

Een ontmoetingsavond op 11 oktober, Vredescentrum Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevat

Nieuwsbrief De Rode Antraciet

Lees meer keyboard_arrow_right

Symposium ‘Participatie in Europese gevangenissen’

Slotstuk van het tweejarig onderzoeksproject ‘Prisoners’ Active Citizenship (PAC) op 19 november

Lees meer keyboard_arrow_right

Vacature

OBRA|BAKEN vzw zoekt 2 coördinatoren voor de forensische werking

Lees meer keyboard_arrow_right

Dringend! Externe pyscho-sociale diensten moeten in de gevangenis van Sint Gillis hun werk kunnen doen.

Bijdrage in La Libre Belgique van 18 september 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

De Huizen vzw en Klasbak vzw worden "partners in crime".

Meer over De Huizen, voorvechter en trekker van de detentiehuizen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak is opnieuw goed doel met de Warmste Week.

Voor welk goede doel ga jij dit jaar?

Lees meer keyboard_arrow_right

Het eerste transitiehuis in Mechelen: een goede maar slechts een eerste stap in de juiste richting.

Artikel Knack online van 10/09/2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Hier is Leen, de stagiaire van Klasbak.

Van september tot en met december gaat Leen aan de slag bij Klasbak. Wie is ze en wat gaat ze doen?

Lees meer keyboard_arrow_right

Schenk een cursist een jaar lang Wablieft.

Wablieft zamelt geld in om Wablieft Start gratis te geven aan anderstaligen.

Lees meer keyboard_arrow_right

19th annual Annual Conference of the European Society of Criminology, Ghent (18/9 - 21/9)

ConverGent. Convergent roads, bridges and new pathways in criminology. In Gent gaat de negentiende editie door van de jaarlijkse conferentie van de European Society of Criminology en dit van 18 september tot en met 21 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Debat, expo en feest voor 10 jaar Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse gevangenissen.

Op 7 november is de Vlaamse gemeenschap 10 jaar actief in de Brusselse gevangenissen. Een decennium van begeleiding, activiteiten en inzet voor gedetineerden. En dat viert ze!

Lees meer keyboard_arrow_right

Studiedag LIO 18 oktober 2019 VAC Gent

Op 18 oktober organiseren Vocvo en het lerend netwerk Leerwinkels een gratis studiedag rond leerloopbaanbegeleiding binnen en buiten de gevangenismuren.

Lees meer keyboard_arrow_right

Effenen recente wetswijzigingen het pad richting een onafhankelijk en effectief toezicht op de Belgische gevangenissen?

Artikel uit Fatik, editie april-mei-juni 2019, door An-Sofie Vanhouche en Olivia Nederlandt.

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevangenissen hebben nood aan een echt re-integratiebeleid. de gevangenis van Itter als illustratie.

Artikel Knack online van 1/08/2019, bron Belga.

Lees meer keyboard_arrow_right

Vanaf 1 juli 2020 hebben alle gedetineerden het recht om in de gevangenis hun eigen kledij en schoenen te dragen.

Het dragen van eigen kleding moet vooral leiden tot een beter psychisch welzijn van de gevangenen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris real estate workshop (Ljubljana, 2019)

Van 14 tot en met 16 oktober gaat de eerste Europris Real Estate Workshop door in het historische centrum van Ljubljana, Slovenië.

Lees meer keyboard_arrow_right

"mona mist papa".

Oproep voor crowdfunding van een boek rond een ouder in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

Viering van 15 jaar educatie achter buitenlandse tralies (eabt) op 31 oktober 2019.

Evaluatie van de werking van Eabt en (on)mogelijkheden van digitalisering van afstandsonderwijs in de komende jaren .

Lees meer keyboard_arrow_right

Vlaamse gemeenschap viert 10 jaar hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen!

Op 7 november 2019 zetten zij het werk in de kijker in en met het Gemeenschapscentrum De Pianofabriek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Rondom Prison: geplande sessies najaar

Vormingstrajecten rond maatschappelijk relevante thema's.

Lees meer keyboard_arrow_right

September, start-to-school, ook voor gedetineerden.

Onderwijscoördinator Lien Creemers (vocvo vzw) geeft een inkijk in hoe dat in zijn werk gaat in Leuven Centraal en Leuven Hulp. Raf (26) die in afwachting van zijn straf in Leuven Hulp studeert voor zijn secundair diploma, deelt zijn ervaringen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beleidscoördinator gezocht voor de gevangenis van Merksplas.

Solliciteren kan nog tot en met 20 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Infobrief ondersteuning leerkrachten bij gedetineerden.

Lees meer keyboard_arrow_right

Leuven Restorative City

Het project Leuven Restorative City mikt op directe dialoog om het wederzijdse vertrouwen te versterken. Verschillende activiteiten worden georganiseerd in het kader van Leuven Restorative City 2019.

Lees meer keyboard_arrow_right

Blokken in de bak.

Het Nieuwsblad zet de spots op onderwijs in de gevangenis (editie 18 mei 2019, met tekst van Line Ooms en Tom Le Bacq en foto’s van Geert Van de Velde). Het artikel toont via getuigenissen van gedetineerden en professionals in het veld het belang van educatie in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

BRUG BINNEN BUITEN: VRIJWILLIGERS HELPEN EX-GEDETINEERDEN. “VOOR SOMMIGEN IS HET DE EERSTE KEER DAT IEMAND ÉCHT LUISTERT”.

In Antwerpen staan vrijwilligers ex-gedetineerden bij na hun vrijlating. Volgens onderzoek van UAntwerpen biedt Brug Binnen Buiten een belangrijke meerwaarde voor zowel ex-gedetineerden, de vrijwilligers die hen opvangen als voor professionals.

Lees meer keyboard_arrow_right

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x