Rekenhof neemt met audit Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden onder de loep

Het Rekenhof dat alle beleidsdomeinen continue monitort, zal een audit voeren over de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Dit in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

Met de audit wil het Rekenhof een antwoord krijgen op vragen rond het tegemoet komen van de hulp- en dienstverlening aan de noden en behoeften van de gedetineerde, de toegang die de gedetineerde tot die hulp- en dienstverlening heeft en het nemen van maatregelen door de Vlaamse overheid om deelname aan het aanbod te verhogen en de continuïteit ervan te verzekeren. Tot slot wil het auditteam ook nagaan of het huidige beleid inzake hulp- en dienstverlening in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen bijdraagt tot een betere re-integratie van de gedetineerde na detentie en of het recidive terugdringt.

Als toetssteen wordt het decreet betreffende de organisatie van de hulp en dienstverlening aan gedetineerden van 8 maart 2013 gehanteerd. Aangevuld met het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 en het Strategisch Plan 2015-2020.

De audit zal zich beperken tot vier domeinen namelijk de toeleiding naar Werk, Onderwijs, (Geestelijke) Gezondheid en Welzijn. Binnen deze vier domeinen beperkt de audit zich telkens tot de belangrijkste actor, namelijk VDAB (toeleiding naar Werk), VOCVO/CBE's/CVO's (Onderwijs), CGG's (Gezondheid) en CAW's (Welzijn). Het onderzoek zal een combinatie inhouden van kwalitatieve methodes (bv. interviews en bevragingen), kwantitatieve analyses en een onlinebevraging van betrokken actoren.

Het definitieve verslag aan het Vlaams Parlement is voorzien voor medio 2020.