Minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Justitie Koen Geens bezoeken de gevangenis van Antwerpen

Op initiatief van het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenonderwijs brachten Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Justitie Koen Geens een bezoek aan de gevangenis van Antwerpen.

De gevangenis van Antwerpen is er voor mannen, vrouwen, geïnterneerden, voorlopig gehechten en veroordeelden. In het arresthuis krijgen gedetineerden een onderwijstraject op maat dat aangeboden wordt door het Centrum voor Basiseducatie en het Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zo is het mogelijk voor gedetineerden om cursussen Nederlands voor anderstaligen te volgen. Cursisten die al goed Nederlands spreken, hebben de mogelijkheid om Frans, Engels en computerlessen te volgen of maatschappelijke oriënteringsmodules.

Het bezoek is een initiatief van Vocvo, het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs, in samenwerking met de gevangenis van Antwerpen. Vocvo is het aanspreekpunt voor onderwijsverstrekkers bij de uitbouw van een onderwijs- en vormingsbeleid voor gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Vocvo zet in de gevangenissen in op drie taken: de coördinatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen, het vaststellen van onderwijsbehoeften van gedetineerden en het voorzien in leertrajectbegeleiding van gedetineerden.

Gedetineerden vormen een doelgroep die op een korte periode geconfronteerd wordt met heel wat uitdagingen. De opsluiting maakt dat ze plots afgesneden worden van hun vertrouwde omgeving en ze vervallen, zeker in de beginperiode van de detentie, in een bijzonder onzekere situatie. Ze verliezen vaak werk en inkomen en ondertussen loopt het proces of onderzoek dat weinig houvast biedt voor de toekomst. Het hoeft geen betoog dat het zinvol is om in die situatie kansen te bieden om terug greep op het leven te krijgen. Ook veroordeelden, die over het algemeen meer zekerheid hebben over hun justitieel parcours, hebben nood aan kansen. Vroeg of laat keren de gedetineerden terug naar de vrije samenleving. We hebben als maatschappij dan ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze de kans krijgen om op een geslaagde manier te re-integreren of te resocialiseren.

Zowel de Vlaamse als federale overheid investeren heel wat middelen in de gevangenissen en de gedetineerden. De federale overheid beheert naast de infrastructuur voornamelijk de materiële en de algemene leefomstandigheden van de gedetineerden in de gevangenissen. Dit houdt tevens de organisatie van het algemene regime, de medische dienstverlening, de tewerkstelling en andere regimefaciliteiten in alsook het onderzoek en de begeleiding van de gedetineerden doorheen hun detentietraject in het algemeen en ter voorbereiding van hun maatschappelijk re-integratie in het bijzonder. En dit alles binnen humane omstandigheden. De gevangenis faciliteert maximaal de werking van de diensten van de gemeenschappen opdat deze hun bevoegdheden inzake hulp- en dienstverlening aan gedetineerden maximaal kunnen ontplooien. In die context investeert de Vlaamse overheid onder meer in het onderwijsaanbod in de gevangenissen door, onder andere, de onderwijscoördinatie en de lesgevers te financieren. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor de uitbouw van een toereikend en inclusief onderwijsbeleid binnen de muren.

Vlaanderen en Brussel tellen tezamen 18 gevangenissen: 6 in Antwerpen (Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Wortel, Merksplas en Hoogstraten), 1 in Limburg (Hasselt), 2 in Vlaams-Brabant (Leuven-Hulp en Leuven-Centraal), 2 in Brussel (Sint-Gillis en Vorst), 4 in Oost-Vlaanderen (Gent, Dendermonde, Beveren en Oudenaarde) en 3 in West-Vlaanderen (Brugge, Ieper en Ruiselede). Het aanbod in de gevangenis gaat van minimaal tot zeer uitgebreid. De gevangeniscontext bepaalt zeer sterk welk aanbod het de onderwijsverstrekkers er kunnen organiseren. Onder andere de volgende factoren zijn bepalend: grootte van de gevangenis, de (over)bevolkingsgraad, beschikbare infrastructuur, het statuut van de gedetineerden (voorlopig gehechten, veroordeelden of geïnterneerden) alsook profielen van gedetineerden op basis van andere criteria (strafduur, geslacht, problematiek, …).

Zowel Vocvo als de onderwijsverstrekkers als de gevangenissen dragen de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel. Door de dagdagelijkse inspanningen van het penitentiair personeel en de leerkrachten wordt dit mogelijk gemaakt. Het onderwijsaanbod dat ingericht wordt binnen de muren voldoet aan dezelfde normen en standaarden als het aanbod buiten. Enkele uitzonderingen worden hierop gemaakt in bijzondere situaties, bijvoorbeeld omdat het in de gevangenis niet toegestaan is om met internet te werken. In overleg zoeken de lokale partners in dat geval een geschikte en toereikende oplossing. Dankzij het behoud van deze standaarden kunnen de aanbodverstrekkers, mits de nodige inspanningen, volwaardige en gelijkwaardige attesten en certificaten uitreiken aan de cursisten in de gevangenissen.

Mooie voorbeelden van het onderwijsaanbod in de gevangenissen zijn de talrijke beroepsopleidingen. Zij bieden de cursisten de kans om na hun detentie sneller weer aan de slag te kunnen en de draad van hun leven op te pakken. Onder andere worden de volgende beroepsopleidingen volledig of gedeeltelijk aangeboden in de gevangenissen: bedrijfsbeheer, onderhoud en herstellingen, hulpkok, grootkeukenmedewerker, bakker, schilder-decorateur, hovenier, metselaar, bekister, stukadoor, tegelzetter, residentieel elektrotechnisch installateur, loodgieter, monteur centrale verwarming, technisch tekenen, fietshersteller, professionele schoonmaker, bestuurder heftruck, … Uiteraard is dit aanbod gespreid over de gevangenissen, en hebben de gedetineerden bijgevolg in de praktijk geen vrije keuze tussen de verschillende opleidingen.

Een recent succesverhaal in de gevangenissen betreft enkele initiatieven tot digitalisering van het onderwijsaanbod. Een intensieve samenwerking tussen Vocvo en het DG EPIleiddein november 2016 tot het eerste digitale examen in de gevangenis. Het ging om een examen van de examencommissie. Een student kon vanuit het educatief centrum van de gevangenis op een veilige wijze online het examen wiskunde afleggen. Enige tijd later legde in een andere gevangenis een volgende student een digitaal examen Nederlands af. Beide examens verliepen zonder problemen.
Een ander project dat reeds jaren loopt is de PRIMO, of de 'prison Moodle', die gebruikt wordt voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) in de gevangenissen van Brugge, Antwerpen en Leuven (Centraal). Deze PRIMO laat de lesgevers toe om van buiten de gevangenis materiaal te plaatsen op een platform dat ook door de cursisten bereikbaar is vanuit het leslokaal in de gevangenis. Hierdoor wordt het aanbod AAV gecombineerd aangeboden. 

Verschillende knelpunten maken het echter ook moeilijk om onderwijs in de gevangenissen te realiseren. Zo blijft het gebrek aan digitalisering, ondanks de recente successen, een groot tekort. In de buitenwereld neemt de digitalisering razendsnel toe, en het onderwijs in de gevangenissen kan niet achterop blijven hinken. Daarnaast is het financieringssysteem van de aanbodverstrekkers in de gevangenissen niet afgestemd op de gevangeniscontext. Hierdoor kan heel wat zinvol aanbod niet ingericht worden.  Met een meer toereikende financiering zou het onderwijsaanbod in de gevangenissen nog sterk kunnen uitbreiden. Verder is er nood aan meer en intensievere leertrajectbegeleiding van gedetineerden. Leertrajectbegeleiding in de gevangenis werpt zijn vruchten af. Er worden meer cursisten bereikt, ze worden beter toegeleid naar het aanbod en hun traject wordt beter opgevolgd. Ten slotte is het zeer belangrijk om te werken aan een globaal en geïntegreerd detentiebeleid, waarbij de gedetineerden van bij aanvang van de detentie tot aan de vrijlating begeleid worden om te werken aan een betere toekomst. Wij zijn al fier op de samenwerking die nu reeds bestaat tussen onderwijs en justitie en zien nog verschillenden mogelijkheden om dit verder te versterken.
(Persbericht Vocvo)

Lees meer op de website onderwijs Vlaanderen of bekijk het nieuwsbericht op De Redactie.