In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

Invoering overlegorganen gedetineerden

Op 4 september 2018 publiceerde het Staatsblad een koninklijk besluit over overlegorganen in gevangenissen. Hiermee wordt artikel 7 van de Basiswet in uitvoering gebracht. Door middel van een overlegorgaan krijgen gedetineerden inspraak in aangelegenheden van algemeen belang (zoals het activiteitenaanbod, kantinelijst, bezoekregeling,...).

Reeds in 2010 werd er vanuit het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie een nota verspreid naar de gevangenisdirecties met de vraag een overlegorgaan op te richten. Dit nieuwe koninklijk besluit bevat verdere regels over de aanstelling en werkwijze van de overlegorganen, zoals onder andere:

-Ieder jaar, in de loop van de eerste week van maart, wordt door middel van aanplakking een oproep tot kandidaatstelling gericht aan alle gedetineerden.

-Gedetineerden kunnen zich schriftelijk kandidaat stellen. Een kandidaat kan alleen uitgesloten worden indien deze een permanent gevaar vormt voor de veiligheid.

-De naam van alle gedetineerden wier kandidatuur aanvaard werd, wordt genoteerd op een briefje dat in twee geplooid wordt en in een doos wordt gestopt. De vertegenwoordigers worden aangewezen door middel van loting.

-Er worden minimaal vier gedetineerdenvertegenwoordigers aangesteld voor één jaar.

Het volledige koninklijk besluit kan je hier lezen.